سیستم خرید و فروش اینترنتی کتاب
کتاب های من
ثبت نام
درباره ما
امار وکاربرد ان درمدیریت
نویسنده/مترجم : عادل اذر ومومنی
محل آگهی : تهران/تهران
قیمت : 5000 تومان
زبان تخصصی
نویسنده/مترجم : علیرضا سلامی ،سعید پاکدل
محل آگهی : تهران/تهران
قیمت : 10000 تومان
مالیه عمومی و بودجه
نویسنده/مترجم : محسن ابراهیمی
محل آگهی : تهران/تهران
قیمت : 15000 تومان
آمار
نویسنده/مترجم : حسن رضا پور -سید احمد موسوی
محل آگهی : تهران/تهران
قیمت : 35000 تومان
تئوری های مدیریت
نویسنده/مترجم : صعود ماهان
محل آگهی : تهران/تهران
قیمت : 30000 تومان